ایده یابان برنا (تفکیکان)

منتشر شده در

نسل های آینده مانند ما نیز برای داشتن زندگی بهتر به محیط زیست نیاز دارند. تک تک ما شهروندان باید برای حفظ و بهداشت محیط زیست تلاش کنیم و در قبال آن مسئولیت پذیر باشیم. شما با استفاده از این اپلیکیشن آموزش و آگاهی را در اینخصوص دست می یابید. یادمیگیرید که چگونه بازیافت به حفظ محیط زیست کمک میکند و میتوانید براحتی درخواست تخلیه پسماند بدهید. تفکیکان در قبال این احساس مسئولیت به شما هدیه میدهد. هدیه ها را خرج کنید و از داشتن زندگی سبز لذت ببرید.